СРЕЩИ

Таня Михайлова: Ще обсъдим с вузовете профилираната подготовка в гимназия да носи кредити

16 юни 2020

 

 
Качеството на образованието е определящо, а не хорариумът на предметите
 
От: Стела Маринова
 
Оценките от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас ще бъдат включени в дипломата за средно образование, без да влияят на средния успех, коментира в интервю за "Монитор" , заместник – министърът на образованието и науката
-      Г-жо Михайлова, кои оценки ще бъдат вписани в удостоверението за завършен първи гимназиален етап?
-    В удостоверението за завършен първи гимназиален етап ще бъдат вписани окончателните оценки от обучението в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас от предметите в задължителната и избираемата подготовка. Факултативните предмети ще бъдат отразени в документа, но няма да бъде поставена оценка. В удостоверението ще бъдат вписани и резултатите от националното външно оценява по български език и литература и по математика. Те ще бъдат в брой точки, тъй като не се приравняват в оценка. Най-оптималният вариант е учениците да постигнат максимума. Възможно е в удостоверението да бъде вписан и минимума – 0 точки. В 10-ти клас ще се проведе и национално външно оценяване по желание – по чужд език и дигитални компетентности. Гимназистите не са задължени да държат тези два изпита, но ако заявят желание, трябва това оценяване да се организира на училищно ниво.
 - Резултатите от изпити по желание ще бъдат ли включени в удостоверението?
 -  В удостоверението ще се вписва и нивото на владеене на чужд език, което е постигнато по общоевропейската образователна рамка, само когато ученикът има минимум 60% от максималния резултат. Учебните ни програми и очакваните резултати са съобразени с европейската общоезикова рамка, поради което ние можем да впишем в документа нивото на владеене на езика. За да бъде вписан резултатът от изпита по дигитални компетентности, ученикът трябва да покрие повече от 50% от точките.
 -  По какъв начин ще протича изпитът по чужд език?
 -  В изпита по чужд език ще бъдат включени всички компоненти. Това означава, че ще има и модул за говорене. Изпитът ще бъде организиран на училищно ниво и ще се провежда от преподавателите по съответния чужд език. За нормалното протичане на теста ще се изисква време и добра организация, както и добра подготовка, за да бъде успешен.
 -  Оценките от удостоверението за първи гимназиален етап ще бъдат ли вписани в дипломата за завършено средно образование? Ще участват ли в сформирането на средния успех от 5-те години на обучение?
 -  Дипломата за средно образование ще включва само резултатите от втори гимназиален етап – окончателните оценки от предметите, които са изучавани в 11-ти и 12-ти клас. В нея ще бъдат вписани и резултатите от държавните зрелостни изпити. Оценките от първи гимназиален етап ще бъдат информативно включени като приложение в дипломата. Те няма да участват в образуването на успеха и да влияят и на окончателните оценки по изучаваните предмети във втори гимназиален етап. Университетите, които пожелаят, могат да вземат предвид и оценките от първите три години в гимназия за предмети, които не са изучавани в задължителните учебни часове и не се изучават по време на профилираната подготовка в 11-ти и 12-ти клас.
 - Ако ученикът е в хуманитарен профил,  но впоследствие се насочи към инженерна или компютърна специалност в университета, ще има ли необходимият хорариум и знания, ако не е изучавал математика в 11-ти и 12-ти клас като профилирани?
 -  Математиката се изучава като задължителна и във втори гимназиален етап. Български език, гражданско образование, чужд език и физическо възпитание също влизат в програмата за втори гимназиален етап. Висшето образование стъпва на изучаваното в средното училище, но няма задължение за обвързаност между двете. Може да си много добър по математика по време на средното си образование, но това не означава, че не можеш да кандидатстваш с история, медицина, право или друго, което избереш в последствие. Изборът на гимназия се прави в по-ранен етап и е нормално да се променят вижданията, целите и стремежите на всеки ученик. Никога не е имало задължителна обвързаност между предметите, които си изучавал в училище, и тези в университета. Придобитите в гимназията знания по биология и химия са достатъчна основа за прием в медицина, но след това също трябва много старателно да навлизаш в специфичните дисциплини. В техническите ни университети, за да успееш с изучаването на висша математика, трябва да имаш добро логическо мислене, базова подготовка, добра основа, но не се изисква специфичната материя в тези дисциплини да е изучавана в средното образование. Там се изучава висша математика още първи и втори курс, тъй като тя е необходима за инженерните дисциплини по време на следването. Дори и сега нямаме драстично намаление на хорариума на часовете от общообразователната подготовка спрямо предходни години. По-скоро има преструктуриране на учебния материал, което не е обвързано с продължаването в университет. Всеки ученик може да избере специалност, която да не е свързана с профила, по който са се готвили в гимназията. Профилираната подготовка дава предимство, но успехът зависи от мотивация и подготовката на студента. Нещата са обвързани, но базата се изучава в първите години в университета. Затова хорариумът не е толкова определящ, отколкото качеството на подготовката, която студентът е получил в гимназията.
 -   В някои чуждестранни университети се изисква определен брой изучавани часове по математика или биология. Какви са начините учениците да съберат необходимия хорариум?
 -  Има възможност училището да промени разширена подготовка и там да заложи други дисциплини. Във факултативните предмети също могат да се изучават допълнителни предмети. Ако има желаещи ученици, може да се сформират групи по математика, биология, химия. Задължителната подготовка обаче е достатъчна да се справят в университета. Заниманията по интереси също дават възможност учениците да изучават дейности, които след това да им бъдат полезни. Предстоят ни разговори с университетите относно възможността профилираната подготовката да бъде не само за вход в тях, но и да дава предимство по отношение на кредити, ако ученикът продължава в направлението си от гимназията. Тежестта на втората матура по профилиращ предмет и третата по избор също зависи от вузовете.
 -  С каква насоченост са въпросите в националното външно оценяване в 10-ти клас?
 -   Винаги може да има мнения „за” и „против” въвеждането на изпити, но учениците, които имаха национално външно оценяване в 5-ти, 6-ти и 7-ми клас постигнаха по-добри резултати на държавните зрелостни изпити. Това показва, че има ефекти от тях. Целта на нито един учител, директор или министър на образованието не е експеримент с учениците, а постигане на достоверни, обективни и добри резултати. Изпитите са полезни и дават основа за анализ на цялата система. Той е още по-важен на училищно ниво – да можеш да проследиш какво се случва с твоите ученици, да изработиш мерки, с които да работиш, да сформираш училищни политики. Искаме задачите да бъдат ориентирани към критично мислене, възможност за анализ, а не просто репродуктивни за знание. По математика даваме право на учениците да ползват свитък с формули. Това означава, че не е важно те да бъдат назубрени, а да могат да бъдат прилагани в задачите от теста. Форматът на изпита е обявен още в началото на годината – броят на задачите, какъв е техният вид и специфика, дадени са основните теми, които ще се проверяват, посочени са творбите по литература. По време на националното външно оценяване по български език и литература учениците ще трябва да решат 23 задачи. От тях 14 са с избираем отговор, 6 с кратък, 1 с редакция, 1 с разширен свободен отговор и 1 за създаване на текст. Темите са посочени във формата, качен на сайта на министерството. По математика пък са 17 задачи - 15 с избираем отговор и 2 с разширен свободен. Няма да включим задачи с кратък свободен отговор ( да решиш задачата и да напишеш отговора), защото за нас са важни тези с разширен. От тях може да се проследи структурата на задачата и как ученикът е стигнал до решението.
 -  Ще имат ли учениците право да напускат залата по време на изпита?
 -   Учениците имат 90 минути за провеждане на националното външно оценяване, а за тези със специални образователни потребности е предвидено допълнително време. Те нямат право да излизат. По време на изпита обаче може да има непредвидени ситуации и квесторите могат да разрешат напускането на залата, ако то е обосновано и в полза на учениците. На някого може да му прилошее и това не означава, че трябва да се провали изпитът на детето. В нашата системата правилата са правила, но ние работим с хора и затова е важна преценката на квестора. Той може да се свърже с регионалното управление, министерството, а директорът да вземе своето отговорно решение. Всички трябва да са спокойни и съсредоточени, в противен случай може да се провалят.
 
Визитка:
Заместник-министър на образованието и науката с ресор предучилищно и училищно образование от май 2017 г.
Следвала е в Техническия университет в София, специалност „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“ към катедра „Автоматизация на дискретното производство“
Има допълнителни квалификации по мениджмънт и маркетинг и по оптична и медицинска техника
Работила е в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, където последователно заема длъжностите учител, зам.-директор и директор
 https://www.monitor.bg/bg/a/view/tanja-mihajlova-shte-obsydim-s-vuzovete-profiliranata-podgotovka-v-gimnazija-da-nosi-krediti-191087