СРЕЩИ

Красимир Вълчев: Новите учебници не трябва да надвишават материала от програмата

24 февруари 2020

- Образователната система има постоянни приоритети и цели. Това са да повишим образователните резултати, измерени чрез придобити компетентности, да приобщим всяко едно дете, да интегрираме децата от уязвими групи, да подобрим възпитателната работа и взаимодействието с родителите. Тези приоритети могат да се проследят и през основните ни политики. Миналата година поставихме акцент върху ефективното въвеждане на компетентностния подход, което означава образователната система да се фокусира не само върху знания, но и върху формирането на умения и мотивация за учене.

Проф. Христо Пимпирев: Проект ще изследва полярниците в екстремни условия на Антарктида

11 февруари 2020

- Основната цел на тази експедиция ще бъде изпълнението на научната част на тази полярна програма. Ще работим по десет научни проекта, които са класирани и оценени от научна комисия от експерти с опит в полярните изследвания. Пет от проектите ще бъдат в областта на биологичните науки. Три от тях ще изследват морето пред българската полярна база, акваторията, морския шелф с помощта на моторни лодки „Зодиак“, които имаме там. Другите три проекта ще са в областта на проучване на природните богатства на земята. Единият е насочен към изследване на рудните минерализации в района, където се намира българската полярна база.

Проф. Михаил Константинов. Митове и истини за недействителния вот

04 февруари 2020

Недействителните гласове са обект на многобройни анализи и изследвания по света. По-слабо изучен е този въпрос у нас. Различни са видовете недействителен вот: отбелязване на повече (или на нито един) от предвидените видове избор в бюлетината, използване на нестандартни символи и надписи от страна на избирателя, нарушаване на тайната на вота и т.н. Нещо повече, обикновено в закона се указва кога гласът е действителен, като във всички останали случаи той се класифицира като недействителен. Така е и в нашия Изборен кодекс. Там даже е предвидена хипотезата „недействителен глас, подаден за партия, коалиция или независим кандидат“. Тя отговаря на случая, когато избирателят е посочил правилно своя избор, но допълнително е писал разни неща в бюлетината, които не е трябвало да пише. Или пък ги е написал нарочно